279000 zł
Rodzaj Działkę
Lokalizacja Kocierz Moszczanicki
Powierzchnia 6603 m2
Nieruchomość na sprzedaż

NR OGŁOSZENIA: #329DZ0722 Wyjątkowe widoki, świetna ekspozycja. Idealne miejsce na górskie „rancho”, gospodarstwo agroturystyczne czy zagrodę z pensjonatem oraz z 6-7 domkami letniskowymi (o pow. zabudowy 35-70m2) na wynajem.

#dzialkitonaszaspecjalnosc

KUPUJĄCY ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ AGENCJI NIE PONOSI KOSZTU WYNAGRODZENIA POŚREDNIKA, KTÓRE W CAŁOŚCI POKRYWA SPRZEDAJĄCY

Do sprzedania nieruchomość gruntowa o pow. 6603m2 przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną (oraz nieuciążliwą usługową) na powierzchni ok 3800m2, a w pozostałej części pod tereny zieleni o znaczeniu ekologicznym, zlokalizowana w Kocierzu Moszczanickim, gm. Łękawica, powiat Żywiecki

Orientacyjne wymiary zamieszczone są na załączniku graficznym.

Teren od zachodu posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Tereny graniczące z działkami od wschodu i północy są wyłączone z zabudowy co zapewnienia wygodną przestrzeń wokół nieruchomości.

Dostęp do mediów / pozostałe informacje:

 • sieć elektroenergetyczna (przy działce) – wydane pisemne warunki techniczne przyłączenia do sieci

 • woda – we własnym zakresie (studnia)

 • odprowadzenie ścieków – we własnym zakresie - osadnik lub oczyszczalnia przydomowa

 • opinia geotechniczna z 2012 roku w cenie

 • teren działki zostanie wykoszony

 • granice zostaną wznowione

 • warunki dojazdu: dojazd do wjazdu na działkę – każdym samochodem (w zimie z łańcuchami na kołach); wjazd na działkę obecnie tj. przed utwardzeniem (a szczególnie wyjazd z działki) – samochód z napędem 4x4 (niekoniecznie terenowy, w zimie z łańcuchami na kołach)

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i oznaczony symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ZE – tereny zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym. Teren niezalewowy oraz poza terenami osuwisk (zgodnie z mpzp). Teren nie jest objęty obszarem natura 2000.

Najważniejsze informacje z MPZP dla terenu MN (ok 3800m2):

 

 • Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 • Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodarcze); zabudowa zagrodowa, usługi nieuciążliwe; obiekty i urządzenia małej architektury (m.in. altany, pergole, zadaszenia dojść i dojazdów do budynków); zieleń urządzona; obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe i postojowe).

 • możliwość wykonywania robót budowlanych, oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym; możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części na usługi nieuciążliwe, na działkach mających zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, w tym miejsca parkingowe;

 • możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy funkcji usługowej nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni zabudowy na działce.

Najważniejsze informacje z MPZP dla terenu ZE:

 • Przeznaczenie podstawowe - zieleń nieurządzona o znaczeniu ekologicznym

 • Przeznaczenie dopuszczalne: tereny rolnicze; drogi wewnętrzne; wody powierzchniowe; obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

 • Możliwość (…) realizacji obiektów uzupełniających (budynki gospodarcze, garaże) w granicach zabudowanej działki w przypadku gdy nie jest wymagana zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (NA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁCE TAKA ZGODA NIE JEST WYMAGANA, ZATEM MOŻLIWA JEST REALIZACJA TYCH OBIEKTÓW NA TERENACH ZIELENI) ;

 • możliwość urządzenia stawów hodowlanych, oczek wodnych oraz zagospodarowania części terenów jako użytki rolne;

 • możliwość realizacji zieleni urządzonej i urządzeń dla turystyki, sportu i rekreacji przywodnej;

 • zakazuje się: odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków; naruszanie urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń regulujących stosunki wodne;

 

Warunki zabudowy – zgodnie z mpzp

 • dopuszcza się sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;

 • ustala się podstawową formę zabudowy bez względu na przeznaczenie - budynki wolnostojące.

 • Dopuszcza się łączenie budynków mieszkalnych z gospodarczymi, usługowymi i garażami

 • podstawowa forma dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci 30 – 45st (…); dla budynków mieszkalno - usługowych i usługowych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 15 – 45 st., dopuszcza się dachy płaskie; dla budynków gospodarczych i garaży w zabudowie jednorodzinnej - forma dachu dostosowana do dachów budynków mieszkalnych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci 30 – 45 st (…)

 • maksymalna wysokość zabudowy: budynków mieszkalnych jednorodzinnych - do 10 metrów; budynków usługowych, mieszkalno – usługowych(...) - do 12 metrów; budynków gospodarczych i garaży w zabudowie jednorodzinnej - do 6 metrów; obiektów małej architektury, w tym altan i wiat - do 3 metrów

 • obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilość miejsc parkingowych (m.p.) zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i letniskowej - 2 miejsca parkingowe lub garażowe łącznie na 1 budynek mieszkalny; - usługi turystyki, pensjonaty - 1 m.p./5 miejsc noclegowych,

 • powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 30% powierzchni działki budowlanej,

 • powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić: co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej,

 

Cena: 279000 ZŁ do negocjacji

Lokalizacja zapewnia dobrą komunikację z Żywcem, Suchą Beskidzką oraz Bielskiem- Białą.

W okolicy znajduje się szkoła podstawowa, sklepy, kościół, apteka, tereny rekreacyjne, rezerwaty, szlaki górskie, ścieżki rowerowe. Miejsce sprzyja spacerom oraz wycieczkom rowerowym.

Istnieje możliwość kupna projektu Archon w naszym biurze, kontaktu ze sprawdzonym architektem oraz geodetą pod jednym adresem. W załączeniu propozycja posadowienia 6 budynków letniskowych Archon – Domek w cienistkach 3 oraz jednego budynku mieszkalnego Archon – Dom w laurach G2P.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Przekazywane treści pochodzą ze sprawdzonych i ogólnodostępnych źródeł ( ewidencja gruntów, akty prawa miejscowego, względnie decyzje ustaleniu warunków zabudowy). Publikacja każdego z ogłoszeń jest poprzedzona gruntowną analizą stanu prawnego i potencjału inwestycyjnego przedmiotu ogłoszeń dokonaną przez osobę posiadają stosowne kwalifikacje i wiedzę. 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO.

SPRAWDZAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ.

WYKONUJEMY CERTYFIKATY ENERGETYCZNE.

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU.SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSK – POŚREDNICTWO KREATYWNE

LICENCJA NR 13345

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 48

CZECHOWICE-DZIEDZICE

TEL. 885 229 830

TEL./FAX: 32 214 00 11

MAIL: BIURO@NIERUCHOMOSCISLASK.COM.PL

POSIADAMY DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA TRANSAKCJI GWARANTUJĄ LICENCJONOWANI POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POSIADAJĄCY UBEZPIECZENIE OC.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Polityka prywatności i cookies