Szanowni Klienci

W związku z wejściem dnia 9.03.2015 r. w życie ustawy z dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków, informujemy, iż niezbędny do zbycia nieruchomości certyfikat energetyczny ( świadectwo charakterystyki energetycznej) można zamówić w naszej Agencji.


Klienci zawierający umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności otrzymają opisany dokument w cenie usługi.


Klienci zawierający umowy pośrednictwa bez klauzuli wyłączności mogą zamówić sporządzenie niezbędnego dokumentu w preferencyjnej cenie.


Szczegóły dostępne u naszych pośredników oraz w siedzibie biura.


Poniżej link do krótkiego artykułu, który wymienia typy nieruchomości objęte tym obowiązkiem oraz fragment ustawy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Art. 3.

1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowanego.

2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

3. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, umieszcza się w widocznym miejscu w zajmowanych budynkach, o których mowa w ust. 2.

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą budynku:

1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;

6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2?rok).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/854278,certyfikat-energetyczny-jak-zdobyc.html

Podstawa Prawna

Zapraszamy.

Polityka prywatności i cookies